ประธานกรรมการมูลนิธิฯ /
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้


Pichet
นายพิเชษฐ์ จันทรทิพรักษ์
Mr.Pichet Chantarathipparak
ประธานกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต  02-007-7949
  02-007-7949
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ /
รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้

Sukoom
นายสุขุม แม้นชื่น
Mr.Sukoom Manchuen
รองประธานกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต  02-007-7949
  02-007-7949
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประธานที่ปรึกษา

นายเอนก สีหามาตย์
Mr.Anek Srihamat
ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

คณะที่ปรึกษา

นายอนันต์ ชูโชติ
Mr.Anan Chuchot
ที่ปรึกษามูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

 

ศาตราจารย์เกียรติคุณ
พีระศักดิ์ จันทรประทีป
Professor Emeritus Peerasak Chanprateep
ที่ปรึกษามูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

 

ศาตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศ
Professor Emeritus Dr.Peerasak Sriniwet
ที่ปรึกษามูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

 

ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์
ดร.มงคล เตชะกำพุ
Professor.Dr.Mongkol Techakumphu
ที่ปรึกษามูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

 

นายปีเตอร์ แวน แซนเทน
Mr.Peter Van Zanten
ที่ปรึกษามูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต