ประธานกรรมการมูลนิธิฯ /
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้


Pichet
นายพิเชษฐ์ จันทรทิพรักษ์
Mr.Pichet Chantarathipparak
ประธานกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต  02-007-7949
  02-007-7949
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ /
รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้


Sukoom
นายสุขุม แม้นชื่น
Mr.Sukoom Manchuen
รองประธานกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต


  02-007-7949
  02-007-7949
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรรมการ


Khanitta
นางสาวขนิษฐา แก่นเกลี้ยง
Ms.Khanitta Kankleang
กรรมการ


  02-007-7949
  02-007-7949
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Patcharaporn
นางสาวพัชราภรณ์ เจริญศิริ
Ms.Patcharaporn Jaroensiri
กรรมการ


  02-007-7949
  02-007-7949
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chopeth
นางสาวช่อเพชร ศรีมาศ
Ms.Chopeth Srimas
กรรมการและปฏิคม


  02-007-7949
  02-007-7949
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nattawut
นายณัฐวุฒิ สายพม่า
Mr.Nattawut Saipama
กรรมการ


  02-007-7949
  02-007-7949
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Achiwat
นายอชิวรรษ โพธิชัย
Mr.Achiwat Potichai
กรรมการ


  02-007-7949
  02-007-7949
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sirawit
นายสิรวิชณ์ เอกฉันทวุฒิ
Mr.Sirawit Aekchanthawut
กรรมการ


  02-007-7949
  02-007-7949
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chaiyakul
นายชัยกุล กาญจนโภคิน
Mr.Chaiyakul Kanjanapokin
กรรมการ


  02-007-7949
  02-007-7949
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางลัดดา พงศ์สิทธิชัย
Mrs.Ladda Pongsitthichai
กรรมการและเหรัญญิก


  02-007-7949
  02-007-7949
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตรักษ์บางปะอิน

Khanitta
นายวาทิต พิรุณรัตน์
Mr.Wathit Piroonrat
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตรักษ์บางปะอิน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตรักษ์บางปะอิน

Khanitta
นายบุญเลิศ จีนสอนมนต์
Mr.Boonlerd Jeensornmon
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตรักษ์บางปะอิน
Chopeth
นางสาววิภาวดี เตจะ
Ms.Wipawadee Taja
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตรักษ์บางปะอิน
Nattawut
นางแดง เตจะ
Mrs.Dang Taja
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตรักษ์บางปะอิน