บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง เทศบาลบางปะอิน กับ มูลนิธิพิธภัณฑ์มีชีวิต